Aktualności Aktualności

Powrót

II Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych

II Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nadleśnictwo Łuków Ławki 56A, 21-400 Łuków ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Łuków

1. Przedmiot przetargu: grunty rolne wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia z przeznaczeniem do wydzierżawienia w celu prowadzenia gospodarki rolnej.

2. Miejsce przetargu: Nadleśnictwo Łuków, Ławki 56A, 21-400 Łuków.

3. Cena wywoławcza: minimalną wysokość czynszu dzierżawnego poszczególnych pól uprawnych określa załącznik nr 1.

5. Miejsce, termin i tryb składania ofert: oferent może skorzystać ze wzoru oferty stanowiącej zał. Nr 2 do niniejszego ogłoszenia w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na dzierżawę gruntów rolnych 2022. Nie otwierać przed wyznaczonym terminem” w sekretariacie Nadleśnictwa Łuków (Ławki 56A 21-400 Łuków)  do dnia 20.05.2022r. do godz. 15.00. W przypadku składania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu.

Oferta powinna zawierać:

 1.  imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;
 2. datę sporządzenia oferty;
 3. oferowany czynsz dzierżawy za gruntu za rok;
 4. oznaczenie gruntu wg danych ewidencji;
 5. powierzchnię gruntu;
 6. zobowiązanie do zawarcia umowy dzierżawy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Nadleśnictwo, nie dłuższym niż 30 dni od daty otwarcia ofert;
 7. czytelny podpis oferenta
 8. zgodę na przetwarzanie danych osobowych oferenta na potrzeby przeprowadzanego przetargu
 9. Podpisane własnoręcznie Oświadczenie RODO załącznik nr 5
 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
 2. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika.
 3. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 5. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Wydzierżawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
 6. Złożenie dwóch lub więcej ofert przez tego samego oferenta dotyczących tej samej działki będzie traktowane jako naruszenie warunków udziału w postępowaniu i oferty na tą działkę zostaną odrzucone.
 7. Oferta niepodpisana będzie traktowana jako nieważna i zostanie odrzucona.
 8. Oferta niezawierająca zaoferowanej stawki czynszu dzierżawy lub wskazująca stawkę czynszu niższą niż wskazana w ogłoszeniu minimalna stawka czynszu będzie traktowana jako nieważna i zostanie odrzucona.
 9. W przypadku  złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym Komisja Przetargowa kontynuuje przetarg w formie licytacji między oferentami, którzy złożyli te oferty.
 10. Oferenci, których oferty uznane zostaną za najkorzystniejsze, zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy po uzyskaniu zgody Dyrektora RDLP w Warszawie. zostanie ustalony termin i miejsce podpisania umowy.

 

Otwarcie ofert nastąpi 23.05.2022 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Nadleśnictwa Łuków.

 

 

6. Kryteria wyboru ofert

 

 1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest zaoferowanie wielkości stawki rocznego czynszu dzierżawnego netto. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o najwyższej wielkości stawki czynszu rocznego nie mniejsza od ceny minimalnej wskazanej w załączniki nr 1

 

 

 

 

7. Dodatkowe informacje:

Informacje dotyczące przetargu udziela P. Milena Dybciak  pod numerem tel. 25 798 22 41 kom. 512 147 303.

 

W związku z rozpoczęciem stosowania przepisów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; -„RODO”) informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Łuków. Więcej informacji  na stornie internetowej https://lukow.warszawa.lasy.gov.pl/aktualnosci w zakładce: Ochrona danych osobowych.

Informacja o wynikach przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Nadleśnictwa (BIP) oraz wywieszenie jej w siedzibie Nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Łuków informuje, że postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i1598 z późn. zm.),obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021 wobec powyższego oferentom nie przysługuje prawo odwołania  na podstawie wyżej wymienionej ustawy.

 

Załączniki:

 1. Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieokreślony w ramach pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego.
 2. Wzór ofert do przetargu na dzierżawę gruntów rolnych 2022r.
 3. Wzór umowy dzierżawy
 4. Mapa poglądowa gruntów do wydzierżawienia
 5. Podpisane własnoręcznie Oświadczenie RODO