Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

OGŁOSZENIE-ZAKUP LASÓW I GRUNTÓW DO ZALESIENIA

OGŁOSZENIE-ZAKUP LASÓW I GRUNTÓW DO ZALESIENIA

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2021
poz.1275 t.j.) Nadleśnictwo Łuków informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów
i gruntów leśnych.


Jeżeli posiadają Państwo grunt, który:

 •  jest objęty Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu lub teren rolny
  został ujęty w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego do zalesienia
 • przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych
  (najlepiej z dwóch stron lub dłuższym bokiem)
 •  w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako Ls, RV, RVI, RVIz,
 • ma uregulowany stan prawny,
 •  ma założoną księgę wieczystą,
 •  nie jest obciążony na rzecz osób trzecich,
 •  nie występują spory graniczne

Nadleśnictwo Łuków prosi o przesyłanie ofert pisemnych pocztą na adres:
Nadleśnictwo Łuków Ławki 56 A 21-400 Łuków
Oferta sprzedaży obligatoryjnie powinna zawierać:

 • oznaczenie nieruchomości: nazwa gminy, obrębu ewidencyjnego, numer działki/działek,
 •  oświadczenia właścicieli sąsiednich nieruchomości o braku sporów granicznych,
 • oświadczenie o braku obciążeń na rzecz osób trzecich oraz o częściach składowych oraz
  przynależnych, oznaczenie księgi wieczystej.

W przypadku współwłasności ofertę muszą złożyć wspólnie wszyscy
współwłaściciele. Jednocześnie informujemy, że las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inny
grunt czy nieruchomość może być nabyty za cenę nie wyższą od wartości określonej przez
rzeczoznawcę majątkowego.

Nadleśnictwo Łuków udzieli pisemnej odpowiedzi tylko na wnioski, które zostaną
zaakceptowane poprzez zaproszenie do uzupełnienia dokumentacji wymaganej do
zawarcia umowy kupna.
Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:
Aleksandra Serzysko - email: aleksandra.serzysko@warszawa.lasy.gov.pl