Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Nadleśnictwa Łuków

Nadleśnictwo Łuków sprawuje nadzór nad 15 tys. ha lasów Skarbu Państwa. W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się również 14,893 ha lasów niepaństwowych, którymi opiekują się łukowscy leśnicy.

W lasach Nadleśnictwa Łuków dominują gleby rdzawe- ich udział stanowi ponad 66%. Powstały one z utworów piaszczystych akumulacji lodowcowej i eolicznej, przez co są niezbyt zasobne w składniki pokarmowe. Gleby te wykazują znaczną kwasowość i posiadają ubogi kompleks sorpcyjny. Siedliska borowe dominują na tych glebach, rzadziej występują siedliska lasowe.

Prawie 18% ogółu gleb leśnych w Nadleśnictwie Łuków stanowią gleby bielicowe. Powstały one z piasków różnego pochodzenia. Charakterystyczne jest dla nich akumulowanie kwaśnych substancji organicznych oraz silnie przemywowa gospodarka wodna, która sprzyja procesowi bielicowania. Z tymi glebami związane są siedliska borowe i siedliska borów mieszanych. Sporadycznie występują na nich również lasy mieszane.

W lasach Nadleśnictwa Łuków dominują siedliska boru mieszanego świeżego (37,5%), gdzie największy udział stanowią sosny. Występują tam również dęby w dużo mniejszym udziale, modrzewie, jodły i rzadziej inne gatunki drzew.

27,8% w skali nadleśnictwa zajmują lasy mieszane świeże w których najczęściej gatunkiem głównym jest sosna, rosnąca z dużym udziałem dębów. Rosną tam również modrzewie, lipy, klony i inne gatunki.

W Nadleśnictwie Łuków występuje również dużo borów świeżych (16,3%), gdzie rośnie sosna z brzozą i innymi gatunkami.

W łukowskich lasach występują 24 gatunki drzew. Dominuje w nich sosna (zajmuje ponad 10 tys. ha, co stanowi 73,6% powierzchni lasów). O wiele mniejszy jest udział dębów i wynosi pod względem powierzchniowym 7,1%. Znaczącym gatunkiem jest również brzoza (7,3% powierzchni) i olsza (4,4%). Pozostałe gatunki, mające niewielki udział w zajmowanej powierzchni, to: świerki, jodły, modrzewie, daglezje, buki, klony, jawory, wiązy, jesiony, graby, akacje, topole, osiki, lipy i inne.


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Noc Sów w Nadleśnictwie Łuków

Noc Sów w Nadleśnictwie Łuków

Pierwsza Noc Sów w łukowskich lasach już za nami.

 

Kwietniowy wieczór zebrał wielu "sowiarzy" w świetlicy w Żdżarach. Spotkanie rozpoczęło się pokazem sokolniczym, podczas którego płomykówka wprawiała w zachwyt zarówno dzieci jak i dorosłych. Opowieści dotyczących biologii i ochrony sów wysłuchano z zaciekawieniem i uwagą, czego dowodem były wysokie wyniki w przeprowadzonym wśród słuchaczy konkursie. Podczas gdy dorośli spędzali czas oglądając film "Sowy Polski", dzieci wykonywały własne sowy z szyszek. Pełni sowich wiadomości wszyscy wyruszyli w teren, by nasłuchiwać sowy, które w obecnym czasie są bardzo aktywne. Spotkanie zakończyło się ogniskiem, podczas którego nie brakło sowich ciekawostek i opowieści.

 

 

 

Organizatorzy:

Wojciech Okliński, Robert Wysokiński, Cezary Pióro, Piotr Szewczyk oraz Nadleśnictwo Łuków, Gmina Łuków, Stowarzyszenie Ochrony Sów, grupa twórcza „przyJACIEle"