Aktualności Aktualności

Powrót

Regulamin korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu

Regulamin korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu

Ramowa treść regulaminu korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów

 na terenie Nadleśnictwa Łuków

 

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa na podstawie Zarządzenia nr 21/2021  Nadleśniczego Nadleśnictwa Łuków z dnia 23 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1463  z późn. zm., zwana dalej ustawą o lasach;

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm., zwana dalej Prawo o ruchu drogowym;

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.

5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca  2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz.U z 2019 poz. 2310),  zwane dalej rozporządzeniem Ministrów w sprawie znaków.

6. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 3 lipca  2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2311), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dla znaków.

7. Zarządzenie nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r.  w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn. ZI.771.44.2021), zwane dalej zarządzeniem 36/2020.

 

§ 2

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łuków jest zarządcą dróg leśnych usytuowanych na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo, położonych w jego zasięgu administracyjnym.

§ 3

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Zarządca drogi – Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków.
 2. użytkownik – osoba korzystająca z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego.
 3. pojazd – samochód, pojazd zaprzęgowy, motocykl bądź inny środek transportu poruszający się po leśnych drogach udostępnionych.

§ 4

 1. Korzystanie z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, Prawa o ruchu drogowym, poleceń pracowników Zarządcy drogi lub osób upoważnionych na mocy tej ustawy do kierowania ruchem[1].
 2. Poprzez wjazd na teren dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje się do przestrzegania ustanowionych przez Zarządcę drogi warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie.
 3. Zamieszczenie adresu strony internetowej oraz kodu QR na tablicy informacyjnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli Zarządcy drogi, o którym mowa w art. 60 i 61 Kodeksu cywilnego.

 

§ 5

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków ustala następujące zasady korzystania z udostępnionych do ruchu publicznego dróg leśnych:

 1. Drogi leśne udostępnione do ruchu publicznego zostaną oznakowane[2]:
 2. drogowskazem, przez który rozumie się zastosowanie oznakowania zgodnego z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dla znaków[3] albo tablic kierunkowych, o których mowa w rozdziale 7.5. Księgi identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 3. tablicą informacyjną, TL-2, zgodną ze wzorem przedstawionym w rozdziale 7.8. Księgi identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Oznakowanie dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego
 4. znakiem D-52 (początek strefy ruchu) łącznie z B-33 (ograniczenie prędkości).
 5. znakiem D-53 (koniec strefy ruchu).
 6. Na drogach leśnych obowiązuje zakaz:
 1. zatrzymywania i postoju pojazdów – z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych i oznakowanych znakiem D-18 (parking),
 2. zaśmiecania terenu,
 3. zjazdu z drogi na obszary leśne i drogi leśne nieudostępnione do ruchu publicznego ,
 4. wyprzedzania,
 5. używania sygnałów dźwiękowych,
 6. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,
 7. niszczenia mienia zarządcy drogi.
  1. Zakaz zatrzymywania się nie dotyczy osób wymienionych w § 29 ust. 3 ustawy o lasach, prowadzących czynności służbowe i gospodarcze (w tym czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu np. obsługi maszyn, urządzeń i środków transportowych podmiotów wykonujących zlecone prace), pod warunkiem pozostawienia pojazdu w sposób nieograniczający możliwości poruszania się innym użytkownikom.
  2. W odniesieniu do dróg krzyżujących się kierujący pojazdem, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, w miejscach tych obowiązują zasady kolejności przejazdu jak na skrzyżowaniu równorzędnym, o ile zastosowane znaki drogowe nie wskazują inaczej.
  3. Wszystkich użytkowników dróg udostępnionych obowiązuje zasada ograniczonego zaufania (art. 4 Prawo o ruchu drogowym – „Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania”).

 

§ 6

Podczas korzystania z udostępnionych dróg leśnych należy zachować szczególną ostrożność. Na drodze leśnej udostępnionej do ruchu publicznego mogą wystąpić różne zagrożenia i utrudnienia w szczególności: zawężenia jedni, niebezpieczne zakręty, spadki terenu przekraczające dopuszczalne normy, wyboje i nierówności nawierzchni, okresowe oblodzenia, zwierzyna leśna, ruch pojazdów specjalistycznych, inne utrudnienia i ograniczenia.

§ 7

 1. Możliwe jest czasowe udostępnienie drogi do ruchu publicznego w wymiarze godzinowym (np. w godz. 600 do 1600) lub wskazanym czasie, wyznaczonymi dniami (np. od pn. do pt.) lub miesiącami  (np. od 1 czerwca do 30 września). Zakres czasowego udostępnienia drogi jest szczegółowo opisany w zarządzeniu udostępniającym drogi leśne do ruchu publicznego.
 2. Drogi leśne udostępnione mogą być krótkotrwale wyłączone z ruchu publicznego. W okresie krótkotrwałego wyłączenia z udostępnienia drogi leśnej na oznakowaniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszego regulaminu, zostaną naniesione dwa krzyżujące się pasy barwy pomarańczowej lub nastąpi ich zasłonięcie.

§ 8

 1. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym, w sposób utrudniający ruch albo w inny sposób zagrażający bezpieczeństwu może on zostać usunięty na zlecenie Zarządcy drogi.
 2. Zarządca drogi uprawniony będzie do wezwania straży gminnej lub policji w celu odholowania pojazdu użytkownika na parking strzeżony.
 3. Odholowany pojazd może być wydany po uiszczeniu, przez właściciela lub osobę władającą pojazdem, opłaty za odholowanie oraz opłaty za przechowanie pojazdu na parkingu strzeżonym (jeśli takowe zaistnieje), dokonanych na podstawie faktur wystawionych przez podmioty wykonujące stosowne usługi (lub faktury Zarządcy drogi).
 4. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym lecz w sposób nieutrudniający ruchu innym pojazdom, może on zostać unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół.

 

§ 9

 1. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone użytkownikowi szkody przez osoby trzecie.
 2. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz skutki nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

 

 

§ 10

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy drogi, bądź innym użytkownikom w związku z niezastosowaniem się do niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku zdarzenia na terenie dróg leśnych lub miejsc postojowych, które skutkowałoby jakąkolwiek odpowiedzialnością użytkownika z tego tytułu, zobowiązany jest on przed opuszczeniem drogi leśnej lub miejsca postojowego do niezwłocznego poinformowania Zarządcy drogi o tym fakcie i złożenia w formie pisemnej stosownego oświadczenia.

 

§ 11

Bez zgody Zarządcy drogi wjazd pojazdów przewożących materiały niebezpieczne jest zabroniony.

§ 12

W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie dróg leśnych obowiązują zasady określone w Prawie o ruchu drogowym.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2021r.  na podstawie zarządzenia nr 21/2021  Nadleśniczego Nadleśnictwa Łuków z dnia 23 czerwca 2021 r.

 

 

[1] Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dziennik Ustaw z 2016, poz. 143)

[2] Jeśli nie wskazano inaczej znaki i ich symbole, o których mowa w niniejszym regulaminie są tożsame ze znakami opisanymi w § 2 ust. 8 rozporządzenia Ministrów w sprawie znaków. 

[3] Rozdział 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla znaków

 

 

Zarządzenie nr 22/2021

Nadleśniczego Nadleśnictwa Łuków

z dnia 28 czerwca 2021 r.

 

w sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łuków dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami

(znak sprawy: S.771.8.2021)

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.) w związku z § 22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r., art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2129), oraz § 11  Zarządzenia Nr  36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami,,

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Z dniem 1 lipca 2021 r. udostępniam do ruchu publicznego drogi leśne, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Z dniem 1 lipca 2021 r. zezwalam na postój  pojazdów w miejscach, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Lokalizacja dróg leśnych oraz usytuowanie wyznaczonych miejsc postojowych zostało przedstawione na mapie poglądowej będącej załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

 1. Na drogach leśnych udostępnionych do ruchu publicznego mają zastosowanie przepisy Prawa o ruchu drogowym oraz oznakowania drogi leśnej zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów oraz sposób ich oznakowania określa regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 21/2021 z dnia 23 czerwca 2021r.  Nadleśniczego Nadleśnictwa Łuków, zamieszczony na stronie internetowej Nadleśnictwa, w zakładce „Informacje" oraz w BIP w zakładce „Zarządzenia i decyzje”.

 

 

 

§ 3

 

Zobowiązuję Sekretarza do:

 1. zapewnienia do dnia 30 września 2021 r. oznakowania dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego zgodnie z projektami organizacji ruchu, o których mowa w § 6.
 2. zamieszczenia w terminie 15 lipca 2021 r. na stronie internetowej nadleśnictwa, w zakładce „Informacje", w BIP w zakładce „Zarządzenia i decyzje” oraz na tablicy ogłoszeń nadleśnictwa regulaminu korzystania z udostępnionych do ruchu publicznego dróg leśnych”.

 

§ 4

 

1.      Drogi leśne udostępnione mogą być czasowo wyłączane z ruchu publicznego. W okresie czasowego wyłączenia z udostępnienia drogi leśnej na oznakowaniu zostaną naniesione dwa krzyżujące się pasy barwy pomarańczowej lub nastąpi ich zasłonięcie.

2.      W przypadku konieczności czasowego wyłączenia udostępnionej drogi leśnej na okres dłuższy niż 7 dni, zostanie wydana decyzja informująca o terminie czasowego wyłączenia.

 

§ 5

 

Zarządzenie niniejsze otrzymują osoby i instytucje ujęte w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 6

 

Projekty organizacji ruchu, sporządzone stosownie do § 1 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 784), odrębnie dla każdej z udostępnionej drogi leśnej w Nadleśnictwie Łuków., zostały zawarte w opracowaniach od nr 1 do nr 8, stanowiących integralną część niniejszego zarządzenia. Elementy obligatoryjne w projekcie organizacji ruchu stanowią załącznik nr 5 do zarządzenia.

 

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Łuków

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2021

Nadleśniczego Nadleśnictwa Łuków

z dnia 28 czerwca 2021.r.

 

Wykaz dróg udostępnionych

Lp.

Nazwa drogi /

nr dojazdu pożarowego

Nr inwentarzowy

Leśnictwo

Opis trasy (skąd/dokąd)

Przebieg przez oddziały leśne

Długość drogi (mb)

Rodzaj nawierzchni

1.

Droga do leśniczówki Korwin

----

Kujawy

Droga dojazdowa od drogi powiatowej nr 1359L do kancelarii Leśnictwa Korwin

57

135

Droga żwirowa 

2.

Droga do leśniczówki

Kryńszczak

---

Kryńszczak

Droga dojazdowa od drogi krajowej nr 63 do kancelarii Leśnictwa Kryńszczak i Ławki

389,390,391

800

Droga żwirowa 

3

Droga do leśniczówki Dąbrówka

220/1763

220/1764

Dąbrówka

Droga dojazdowa od drogi gminnej nr 102344L odcinek Dąbie - Klimki do kancelarii Leśnictwa Dąbrówka

33,32,71,70,69,68

1600

Droga żwirowa

4

Droga do leśniczówki Nowinki

 

Nowinki

Droga dojazdowa od drogi gminnej nr 102351L  do kancelarii Leśnictwa Nowinki

1,2,3,4

1200

Droga żwirowa

5.

Droga do leśniczówki Jagodne

-----

Jagodne

Droga dojazdowa od drogi gminnej nr 102351L  do kancelarii Leśnictwa Nowinki

24

100

Droga gruntowa

6.

Droga do leśniczówki Jata

---

Jata

Droga dojazdowa od drogi powiatowej nr 1309 L  do kancelarii Leśnictwa Jata

305

300

Droga żwirowa

7.

Droga do leśniczówki Róża

220/1508

Róża

Droga dojazdowa od drogi gminnej od miejscowości Róża do kancelarii Leśnictwa Róża

339/321

100

Droga żwirowa

8.

Droga od parkingu w stronę Zalesia

220/1763

Dąbrówka

Droga dojazdowa od drogi gminnej 102344 L (odcinek Dąbie- Klimki) do wewnętrznej drogi gminnej w kierunku Zalesia

68/67, 66,65

1000

Droga żwirowa

 
 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 22/2021

Nadleśniczego Nadleśnictwa Łuków

z dnia 28.06.2021r.

 

Wykaz miejsc w których dozwolony jest postój pojazdów

Lp.

Nazwa miejsca postojowego

Nr inwentarzowy

Leśnictwo

Opis drogi i trasy (skąd/dokąd)

Lokalizacja oddziały leśne

Rodzaj nawierzchni

1.

Miejsce postoju pojazdów przy kancelarii L. Korwin

T_4/06

Kujawy

Droga dojazdowa od drogi powiatowej nr 1359L do kancelarii Leśnictwa Korwin

57 g

Nawierzchnia nieutwardzona

2.

Miejsce postoju pojazdów  przy kancelarii L. Kryńszczak i Ławki

---

Ławki

Droga dojazdowa od drogi krajowej nr 63 do kancelarii Leśnictwa Kryńszczak i Ławki

391l

Utwardzony kruszywem

3

Miejsce postoju pojazdów  przy kancelarii L. Dąbrówka

T_14/06

Dąbrówka

Droga dojazdowa od drogi gminnej nr 102344L odcinek Dąbie - Klimki do kancelarii Leśnictwa Dąbrówka

70i

Nawierzchnia nieutwardzona

4.

Miejsce postoju pojazdów  przy kancelarii Nowinki

T_9/06

Nowinki

Droga dojazdowa od drogi gminnej nr 102351L  do kancelarii Leśnictwa Nowinki

5b

Nawierzchnia nieutwardzona

5.

Miejsce postoju pojazdów  przy kancelarii Jata

220/1662

Jata

Droga dojazdowa od drogi powiatowej nr 1309 L  do kancelarii Leśnictwa Jata

305j

Nawierzchnia utwardzona,  żwirowo – piaskowa

6.

Miejsce postoju pojazdów  przy kancelarii Róża

T_18/06

Róża

Droga dojazdowa od drogi gminnej od miejscowości Róża do kancelarii Leśnictwa Róża

321b

Nawierzchnia nieutwardzona

7.

Miejsce postoju pojazdów  odział 67

T_13/06

Dąbrówka

Droga dojazdowa od drogi gminnej 102344 L (odcinek Dąbie- Klimki) do wewnętrznej drogi gminnej w kierunku Zalesia

67f

Nawierzchnia nieutwardzona

 
 

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 22/2021

Nadleśniczego Nadleśnictwa Łuków

z dnia 28.06.2021.r.

 

 

Zarządzenie otrzymują:

 

 1. Wszyscy pracownicy Nadleśnictwa Łuków

 

Treść Zarządzenia wyłącznie z załącznikami nr 1 – 3 otrzymują:

 1. Starostwo Powiatowe w Łukowie
 2. Starostwo Powiatowe w Siedlcach
 3. Urząd Gminy Łuków
 4. Urząd Gminy Stoczek Łukowski
 5. Urząd Gminy Krzywda
 6. Urząd Gminy Domanice.
 7. Komenda Powiatowa Policji w Łukowie
 8. Komenda Miejska Policji  w Siedlcach
 

 

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 22/2021

Nadleśniczego Nadleśnictwa Łuków

z dnia 28.06.2021.r.

 

Elementy obligatoryjne w projekcie organizacji ruchu

 

 1. Strona tytułowa, zawierająca:
 • Tytuł: np.: Stała organizacja ruchu na drodze leśnej nr ……. Nadleśnictwo ………., leśnictwo…….,
 • Branża:  drogowa – stała organizacja ruchu.
 • Zarządca:
 • Lokalizacja:
 • Data opracowania:
 • Autor opracowania:
 1. Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy.
 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 zawierający:
 • Lokalizację projektowanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
 • Parametry geometrii drogi.
 1. Opis techniczny zawierający:
 • Podstawę opracowania.
 • Zakres i cel opracowania.
 • Charakterystykę drogi.
 • Opis stanu istniejącego.
 • Opis projektowanych rozwiązań.
 • Opis występujących zagrożeń i utrudnień.
 • Sposób umieszczenia znaków.
 • Przewidywany termin wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu.
 • Spis załączonych rysunków.
 • Zestawienie znaków i tablic.
 • Osoba odpowiedzialna za wyniesienie oznakowania w terenie i jego utrzymanie.
 • Uwagi końcowe.
 • Podpis autora opracowania.