Asset Publisher Asset Publisher

hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

 

Odnowienia

Co roku odnawiamy (czyli ponownie zalesiamy) ok. 86 ha lasu. Jest to duży obszar i wynika on z wielkości wykonanych zrębów w roku poprzedzającym sadzenie. Leśnicy działają tu zgodnie z zasadą, że całość zrębów i powierzchni wylesionych musi być odnowiona w ciągu 2 lat od chwili wycięcia drzew. Na wszystkich tych powierzchniach, na wiosnę lub jesienią, umieszczane są sadzonki drzew leśnych zgodnie z ich naturalnymi wymaganiami (każdy gatunek wymaga innych warunków świetlnych i wilgotnościowych ).
Coraz częściej stosujemy tzw. odnowienia naturalne, kiedy z pozostawionych na zrębach drzew wysypują się nasiona i zaczynają masowo kiełkować na zaoranej glebie. Ten sposób pozwala na zaoszczędzenie pracy i pieniędzy. Wpływa też dodatnio na odporność samego lasu. Ten sposób Nadleśnictwo stosuje z bardzo dobrym skutkiem na średnio 8 ha rocznie.

 

Zalesienia

Nadleśnictwo zalesia rocznie ok. 6,5 ha gruntów. Najczęściej są to gleby V i VI klasy bonitacji użytkowane niegdyś rolniczo w formie deputatów przez pracowników Nadleśnictwa. Zlokalizowane są one przeważnie w sąsiedztwie osad leśnych. Z powodu nieopłacalności produkcji rolnej coraz więcej tych gruntów zalega odłogiem. Dlatego też zalesianie jest bardzo dobrym sposobem wykorzystania ugorów.
Wiążą się z tym jednak pewne uciążliwości. Nieużytkowanie gruntów pociąga za sobą degradację gleby objawiającą się nadmiernym zachwaszczeniem, wytworzeniem warstwy tzw. rudawca-warstwy tlenków żelaza mało przepuszczalnej dla wody i składników pokamowych; wyjałowieniem gleby ze składników mineralnych. Wszystko to wymaga bardzo starannego przygotowania gleby przed sadzeniem, a następnie troskliwej pielęgnacji (regularnego wykaszania chwastów).
 

 

 

Nasiona

Zbierana przez Nadleśnictwo ilość nasion w pełni wystarcza na własne potrzeby, a nawet pozwala na sprzedaż wyhodowanych z nich sadzonek innym nadleśnictwom lub osobom prywatnym.
Z pewnych powierzchni lasu zostają zebrane nasiona w celu wyhodowania sadzonek drzew.
Nasiona zbieramy oczywiście ze specjalnie wyznaczonych powierzchni i drzew. Z uwagi na szczególne znaczenie sosny w naszych lasach w 1995 roku wytypowaliśmy aż 559 ha tzw. gospodarczych drzewostanów nasiennych (GDN-są to drzewa o b.dobrej jakości, przystosowane do lokalnych warunków gleby i klimatu, odporne na choroby i owady). Daje to nam gwarancję zachowania tych najlepszych cech w przyszłych drzewostanach.
Mamy też 20 ha tzw. wyłączonych drzewostanów nasiennych (WDN-to "elita" wśród drzew pod względem produkcyjności, jakości i zdrowotności). Należy zaznaczyć, że wszelkie zabiegi pielęgnacyjne w tych drzewostanach wykonujemy szczególnie starannie.
Dumą naszego nadleśnictwa są jodłowe i olchowe gospodarcze drzewostany nasienne. W obecnej chwili mamy wiele upraw pochodzących z materiału pozyskanego w GDN.

 

W nadleśnictwie takich drzewostanów jest:

  • WDN Sosna - 20 ha
  • GDN Sosna - 559 ha
  • GDN Olcha czarna - 6 ha
  • GDN Jodła - 57 ha

Nasiona zbierane są również z drzew na 3 plantacyjnych uprawach nasiennych:

  • plantacja sosny (So) - 5,96 ha (rok założenia 1995)
  • plantacja lipy (Lp) - 6,22 ha (rok założenia 1996)
  • plantacja modrzewia (Md) - 6,15 ha (rok założenia 1988)

Plantacje są zakładane ze ściśle wyselekcjonowanych nasion. W następstwie selekcji dają one "genetycznie ulepszone" potomstwo charakteryzujące się szybkim wzrostem. Służą one do zakładania tzw. bloków upraw pochodnych oraz plantacji drzew szybko rosnących.
Do zbioru nasion o bardzo dobrej jakości służą też drzewa doborowe. Są to drzewa wyróżniające się wzrostem i jakością na tle lasu. Zostały one starannie wybrane, aby dały jak najlepsze potomstwo. Takich drzew nadleśnictwo ma 2 (olcha czarna). Zostały one zarejestrowane w 1997 roku, a nasiona służą tylko na własne potrzeby.

 

Szkółki-sadzonki

Szczególną uwagę przywiązujemy do tego, by wysiane nasiona od początku rosły w warunkach leśnych. Z długoletnich obserwacji wiemy, że takie sadzonki są bardziej odporne i mniej narażone na szok. W Nadleśnictwie jest 7 odpowiednio usytuowanych szkółek tzw. podokapowych (czyli osłoniętych starymi drzewami) o łącznej powierzchni 5,19 ha. Praca w takich szkółkach jest trudna, ale "przyrodniczo opłacalna".
 

Pielęgnowanie lasu

Ilość i rozmiar zabiegów wynika z aktualnych potrzeb drzewostanów, które są na bieżąco analizowane przez leśniczych. Oni na podstawie wieku drzewostanu, zwarcia koron, rodzaju siedliska, dynamiki wzrostu i intensywności określają potrzebę zabiegów w administrowanym przez siebie leśnictwie.