Asset Publisher Asset Publisher

gospodarka łowiecka

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Na terenie Nadleśnictwa Łuków znajduje się 19 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 13 kół. Nadleśnictwo czuwa nad właściwym stanem ilościowym zwierzyny, sporządza plany odstrzałów i służy pomocą w rozwiązywaniu bieżących problemów łowieckich. Koła łowieckie prowadzą gospodarkę zwierzyną na podstawie Prawa Łowieckiego oraz planów odstrzałów sporządzanych corocznie przez Nadleśnictwo po inwentaryzacji zwierzyny w obwodach.

Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. Wynika z niego m.in., że na przestrzeni ostatnich lat stan populacji jeleniowatych systematycznie wzrasta.

Według inwentaryzacji przeprowadzonej przez koła i przedstawicieli nadleśnictwa, stan zwierzyny na marzec 2014 r. wynosił:

  • jelenie- 280
  • łosie- 164
  • sarny- 3214
  • dziki-574