Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Informacja o zawartej umowie w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

Nadleśnictwo Łuków przetwarza dane osobowe na mocy umowy zawartej w dniu 08.05.2020 r., pomiędzy Nadleśnictwem Łuków a Starostą Łukowskim. Umowa ta nakłada obowiązek przetwarzania danych osobowych przez Nadleśnictwo Łuków w celu wykonania na rzecz Starosty Łukowskiego usług opisanych w Porozumieniu z dnia 16.05.2014 r. dotyczących spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu łukowskiego.

Nadleśnictwo Łuków przetwarza następujące kategorie danych osobowych/zbiory danych osobowych:

 1. Imię i nazwisko,

 2. Adres zameldowania,

 3. Adres do korespondencji,

 4. Adres zamieszkania,

 5. Numer ewidencyjny PESEL,

 6. Numer NIP,

 7. Seria i numer dowodu osobistego,

 8. Adres e-mail,

 9. Tytuł prawny do posiadanej nieruchomości,

 10. Numer telefonu.

Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

Podstawa prawna sprawowania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

 

Problematykę lasów wszystkich własności (zarówno Lasów Państwowych jak i niepaństwowych) reguluje ustawa o lasach z 28 września 1991 roku. Dodatkowo tematyka lasów niepaństwowych ujęta jest w wielu innych ustawach, do których między innymi należy zaliczyć:

 • ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 roku
 • ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 7 marca 2007
 • ustawę o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004
 • kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964
 • kodeks wykroczeń z 20 maja 1971
 • ustawę o leśnym materiale rozmnożeniowym z 7 czerwca 2001

Zgodnie z zapisem art. 5 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta.

Starosta może w drodze porozumienia o charakterze cywilno-prawnym, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczym Lasów Państwowych na zasadzie zlecenia i pokrywania kosztów, bądź sprawować nadzór przez własne służby leśne. Porozumienie zawierane pomiędzy starostą a właściwym nadleśniczym publikowane jest w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Nadzór polega na możliwości władczego ingerowania w działalność podmiotu nadzorowanego, wraz z pociąganiem do odpowiedzialności osób, nakazywania naprawienia uchybień, z zagrożeniem karami dyscyplinarnymi w razie niewykonania tychże nakazów. W przypadku lasów niepaństwowych nadzór ma charakter wyłącznie przedmiotowy, gdyż nie odnosi się bezpośrednio ani do właściciela, ani do samego obszaru leśnego, a jedynie do działań (zabiegów gospodarczych) podejmowanych na danym gruncie leśnym.

Informacja o zawartym porozumieniu

Nadleśnictwo Łuków sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi w powiecie łukowskim na mocy porozumienia ze Starostą Łukowskim.  Porozumienie to zostało zawarte w dniu 16.05.2014 r. i  powierzony nadzór obejmuje następujące czynności:

 • lustrację powierzonych do nadzoru lasów wraz z rejestracją spostrzeżeń dotyczącą stanulasów dla określenia konieczności wykonania przez właścicieli niezbędnych zabiegów gospodarczych o których mowa w art. 7, 8, 9, 13 ustawy o lasach,

 • nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania lasu (art. 22 ust. 5 ustawy o lasach),

 • ustalanie w drodze decyzji na podstawie inwentaryzacji stanu lasu zadań z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha (art. 19 ust. 3 ustawy o lasach),

 • określenie, w drodze decyzji, zadań dla właścicieli lasów w przypadku nie wykonania obowiązków w zakresie powszechnej ochrony lasów (art. 9 ust. 2 ustawy o lasach),

 • wydawanie właścicielom lasów decyzji nakazujących wykonanie obowiązków i zadań w przypadku nie wykonania obowiązków wynikających z art. 13 i 9 ustawy o lasach albo nie wykonania zadań określonych w uproszczonym planie urządzania lasu lub stosownej decyzji (art. 24 ustawy o lasach),

 • cechowanie drewna i wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna (art. 14a ustawy),

 • wydawanie w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu decyzji w sprawie pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy (art. 23 ust. 4 ustawy o lasach),

 • wysyłanie upomnień w przypadku nie wykonania zadań i obowiązków określonych w decyzjach oraz wnioskowanie do Starosty o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 

 

 

Procedura pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

Procedury dla lasów objętych uproszczonym planem urządzania lasu:

1. Właściciel weryfikuje czy las będący jego własnością jest opisany w Uproszczonym Planie Urządzania Lasu i składa osobiście do dyżurującego pracownika Nadleśnictwa lub wysyła droga elektroniczną na adres: lukow@warszawa.lasy.gov.pl  "zgłoszenie pozyskania drewna". Osoba zainteresowana wypełnia zgłoszenie dla właściciela lub współwłaściciela ( w przypadku współwłasności do zgłoszenia należy dołączyć dodatkowo oświadczenie współwłaściciela o zgodzie na wycięcie drzew). Wzory dokumentów do pobrania w linkach poniżej.

2. Pracownik sprawdza poprawność złożonego zgłoszenia i ustala z właścicielem termin wizyty na działce leśnej.

3. Podczas wizyty właściciel może uzyskać od leśniczego ustną informację wskazującą  prace niezbędne do wykonania na danej działce leśnej.

4. Po pozyskaniu drewna, właściciel zawiadamia pracownika Nadleśnictwa Łuków, który następnie cechuje pozyskane drewno i wystawia właścicielowi lasu „Świadectwo legalności pozyskania drewna”.  Procedury dla lasów objętych inwentaryzacją stanu lasu:

1. Po uzyskaniu od Starosty Łukowskiego inwentaryzacji stanu lasu, Nadleśniczy wszczyna z urzędu postępowanie zakończone wydaniem decyzji administracyjnej określającej zadania dla danej działki leśnej.

2. Po otrzymaniu decyzji właściciel  składa osobiście do dyżurującego pracownika nadleśnictwa lub wysyła droga elektroniczną na adres: lukow@warszawa.lasy.gov.pl  "zgłoszenie pozyskania drewna". Osoba zainteresowana wypełnia zgłoszenie dla właściciela lub współwłaściciela (w przypadku współwłasności do zgłoszenia należy dołączyć dodatkowo oświadczenie współwłaściciela o zgodzie na wycięcie drzew). Wzory dokumentów do pobrania w linkach poniżej.

3. Pracownik sprawdza poprawność złożonego zgłoszenia i ustala z właścicielem termin wizyty na działce leśnej. Przed przystąpieniem do wykonania zadań określonych w decyzji, właściciel powinien skontaktować się z pracownikiem nadleśnictwa, aby uzyskać instruktaż dotyczący wykonywanych prac.

4. Po pozyskaniu drewna, właściciel zawiadamia pracownika nadleśnictwa o dokonanym wyrębie. Pracownik cechuje pozyskane drewno i wystawia właścicielowi lasu „Świadectwo legalności pozyskania drewna".  

Obowiązki właściciela lasu

Obowiązki właściciela lasu wynikające z Ustawy o lasach na podstawie art. 13 ust.1

Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności do:
- zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk;
- ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu;
- pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;
-przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3;
- racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:
* pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
* pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.

 

 

Obowiązki Lasów Państwowych wynikające z Ustawy o lasach

Zgodnie z przepisami Ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

 • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
 • udostępniają odpłatnie sadzonki drzew i krzewów leśnych;
 • w przypadku zagrożenia trwałości stanu lasu - wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych

Dyżury pracowników nadleśnictwa pełniących nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Lp

Obwód/Leśnictwo

Nr cechówki

Imię i nazwisko,

stanowisko

Miejsce dyżuru

Dzień tygodnia

Godziny

 

1.

Obwód Stoczek

(M. i Gm. Stoczek Łukowski, Gm. Wola Mysłowska)

Cechówka nr 02

Grzegorz Błaszczuk

Instruktor leśny ds. LN

Tel. 574 773 477

UM i G w Stoczku Łukowskim

UG w Woli Mysłowskiej

Wtorek

I i III w m-cu

Środa

I i III w m-cu

9.00 – 11.00

 

9.00 – 11.00

2.

Obwód Krzywda

(Gm. Krzywda, Gm. Stanin)

Cechówka nr 03

Monika Bosek

Specjalista Służby Leśnej ds. LN

Tel. 531 440 052

UG w Krzywdzie

 

UG w Staninie

Poniedziałek

II i IV w m-cu

Środa

I i III w m-cu

10.00 – 12.00

 

9.00 – 11.00

3.

Leśnictwo Sarnów

(M. i Gm. Łuków,

Gm. Trzebieszów

Cechówka 06

Władysław Bartoń

Leśniczy

tel. 507 047 795

Krzysztof Adamiuk

Podleśniczy

Tel. 510 090 644

Starostwo Powiatowe

w Łukowie

UG w Trzebieszowie

Czwartek

I i III w m-cu

Wtorek

I i III w m-cu

9.00 – 11.00

 

10.00 – 12.00

4.

Leśnictwo Gułów

(Gm. Adamów cz.)

Cechówka nr 04

Waldemar Kępa

Leśniczy

Tel. 507 047 583

Kancelaria leśnictwa

Gułów 99

21-412 Adamów

Czwartek

 

7.00 – 10.00

5.

Leśnictwo Korwin

(Gm. Adamów cz.)

Cechówka nr 05

Waldemar Bancerz

Leśniczy

Tel. 509 613 651

Kancelaria leśnictwa

ul. Łukowska 1B

21-470 Krzywda

Czwartek

7.00 – 10.00

6.

Leśnictwo Wojcieszków

(Gm. Wojcieszków,

Gm. Serokomla)

Cechówka nr 07

Marek Wierzchoń

Leśniczy

Tel. 507 047 591

UG w Wojcieszkowie

 

UG w Serokomli

Środa

I i III w m-cu

Środa

II i IV w m-cu

9.00 – 11.00

 

9.00 – 11.00

Osobą prowadzącą sprawy lasów niepaństwowych w Nadleśnictwie Łuków jest Specjalista SL ds LN Łukasz Romaniuk, tel. + 48 531 337 156; e-mail: lukasz.romaniuk@warszawa.lasy.gov.pl

Informacja, do kogo właściciel lasu powinien się zwrócić, by uzyskać opis taksacyjny na potrzeby wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.

 

Opis taksacyjny może być składową planu urządzenia lasu - dla gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w przypadku oddania ich w użytkowanie wieczyste osób fizycznych oraz uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu - dla gruntów niepaństwowych.

Właściciel lasu powinien zwrócić się do miejscowego Starostwa Powiatowego do Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska o wydanie opisu taksacyjnego na potrzeby wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.

Postępowanie dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji leśnej prowadzi Dyrektor RDLP w Warszawie

Więcej informacji na stronie:

https://www.warszawa.lasy.gov.pl/wylaczanie-gruntow-akty-prawne#.XyEeMucwiUl

 

 


INFORMACJA dla właścicieli lasów prywatnych

Akcja bezpośrednia p.poż.

INFORMACJA

Nadleśnictwo Łuków pragnie poinformować właścicieli lasów prywatnych o planowanej akcji bezpośredniej ppoż. w lasach niepaństwowych.

 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, rozdział 9 § 39 ust. 1 informuje się:

 

 

 

 

W odległości mniejszej niż 30 m od skraju toru kolejowego lub drogi publicznej, z wyjątkiem drogi o nawierzchni nieutwardzonej, pozostawianie w szczególności gałęzi, chrustu, nieokrzesanych ściętych drzew i odpadów poeksploatacyjnych jest zabronione.