Asset Publisher Asset Publisher

ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

 

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:

  • biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
  • abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury);
  • antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).

 

Lasy Nadleśnictwa Łuków ze względu na przewagę monokultur sosnowych są szczególnie narażone na wiele szkodliwych czynników. Najgroźniejsze jest wzmożone pojawianie się szkodliwych owadów oraz duża aktywność pasożytniczych grzybów infekujących duże powierzchnie drzewostanów.
Lasy Nadleśnictwa Łuków nie sąsiadują z większymi miastami, dlatego też mamy mniej szkód czynionych przez człowieka (zaśmiecanie, dewastacja, pożary).

Lasy nadleśnictwa oprócz funkcji produkcyjnej spełniają również funkcje ochronne. Na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska uznano lasy:

- wodochronne na pow. 382 ha stanowiące ochronę źródeł rzek,
- lasy o szczególnym znaczeniu dla obronności i bezpieczeństwa państwa na pow. 4 433 ha stanowiące otulinę największego poligonu lotniczego na wschód od Wisły.

Lasy ochronne oraz rezerwaty stanowią 41% powierzchni leśnej Nadleśnictwa. W bieżącej praktyce oznacza to podporządkowanie gospodarki leśnej w/w celom, np. unikanie zrębów wielkopowierzchniowych.

 

Owady

Spośród owadów zagrażających sośnie na naszym terenie w ostatnich latach najbardziej groźne okazały się: borecznik sosnowy, brudnica mniszka, poproch cetyniak, strzygonia choinówka i kornik ostrozębny.
Aby nie dopuścić do powstania strat w lesie, przez cały rok prowadzimy obserwację drzewostanów i stosujemy odpowiednie zabiegi ochronne.
Nadleśnictwo co roku boryka się ze szkodami powodowanymi przez szeliniaka, który niszczy uprawy sosnowe. Zwalczanie mechaniczne tego szkodnika przeprowadzane jest na pow. 100 ha. Z naszej praktyki wynika, że najskuteczniejszą metodą jest zbieranie chrząszczy z krążków sosnowych i rowków chwytnych.

Grzyby

Choroby grzybowe są kolejnym poważnym zagrożeniem naszych lasów (zwłaszcza w rejonie Adamowa i Jedlanki, gdzie las rośnie na gruntach porolnych. Na obniżenie odporności wpływa: niski poziom wód gruntowych, mała ilość opadów atmosferycznych, zanieczyszczenia powietrza, silną presję ze strony owadów oraz działalność człowieka.

 

Zwierzyna

Szkody czynione przez zwierzynę występują głównie w uprawach i młodnikach, gdzie zwierzyna kopytna zgryza, wyrywa lub depcze sadzonki. W celu ochrony przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę konieczne jest stosowanie metod mechanicznych:

  • Grodzenie całych upraw– pozwala nam na zabezpieczenie wszystkich sadzonek, ale ogranicza teren bytowania zwierzyny.
  • Zakładanie osłonek perforowanych plastikowych na dęba i jesiona przynosi dobre rezultaty, ale zabezpiecza tylko wybrane drzewka na powierzchni.
  • Palikowanie sadzonek modrzewia (wbicie 3 palików wokół sadzonki) daje dobre rezultaty w przypadku stosowania palików dębowych, które w odróżnieniu od sosnowych wytrzymują kilka lat.
  • Pakułowanie (zabezpieczanie wełną owczą) polega na owinięciu pączka szczytowego sadzonki skrawkiem wełny. Tą metodą chronimy jodłę, dęba i klony przed zgryzaniem i daje to bardzo dobre efekty.

 

Pożary

Lasy Nadleśnictwa zaliczone są do I (najwyższej) grupy zagrożenia pożarowego. Przyczyną tego jest mała ilość opadów w okresie palności lasu oraz zdecydowana przewaga gatunków iglastych w składzie gatunkowym lasu. Drzewa iglaste zawierają w swoich igłach łatwopalne związki eteryczne, które w razie pożaru podsycają ogień. Nadleśnictwo posiada sieć obserwacyjną, na którą składają się 3 wieże z telewizją przemysłową oraz rozwiniętej sieci łączności. W przypadku pojawienia się pożaru lasu następuje powiadomienie Straży Pożarnej i innych służb.
W sytuacji długo utrzymującej się suszy lasy kontrolowane są również z powietrza przez Aerokluby, których "Wilgi" na podstawie umowy z nadleśnictwem, co kilka godzin przemierzają szlaki patrolowe.

Do gaszenia zarzewi ognia Nadleśnictwo wykorzystuje środki własne: samochód gaśniczy, ciągnik rolniczy oraz sprzęt ręczny.

Główną przyczyną pożarów jest nieostrożność i umyślne podpalenia. Plagą stało się wiosenne wypalanie traw przez rolników, mimo szeroko prowadzonego uświadamiania ludności wiejskiej (tablice, komunikaty, pogadanki).

 

Śmieci

Nadleśnictwo Łuków corocznie sprząta śmieci- sprzątane są parkingi leśne, rowy wzdłuż szlaków komunikacyjnych oraz śmieci wywiezione wprost do lasu. Jest to jednak działanie raczej symboliczne gdyż zaśmiecanie naszych lasów, mimo że są położone z dala od wielkich aglomeracji, z roku na rok rośnie. Narasta pomimo faktu, że jest to czyn karalny, a straż leśna i leśniczowie patrolują las. Śmieci w lesie zostawiają m.in. rolnicy, turyści, zakłady przemysłu spożywczego oraz ludzie dojeżdżający do pracy w Łukowie, którzy traktują rowy przydrożne jako swoisty „śmietnik po drodze". Często zdarza się, że wyrzucane śmieci są równocześnie podpalane, co stwarza olbrzymie zagrożenie dla lasu. Nadleśnictwo ponosi coraz wyższe koszty uprzątania lasu.