Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Obecnie w fazie projektów znajduje się 18 ha użytków, z czego 6 ha na terenie lasów nadleśnictwa. Są to bagna, śródleśne łąki lub zbiorniki wodne z bogatą roślinnością wodną.
W celu utrzymania naturalnych walorów terenów leśnych, zaprojektowano następujące użytki ekologiczne:

  1. Bagno śródleśne o pow. 0,59 ha w leśnictwie Gułów.
  2. Śródleśna łąka o pow. 1,56 ha w leśnictwie Wojcieszków, gdzie występuje naturalna sukcesja roślinna.
  3. Śródleśna łąka o pow. 3,84 ha w leśnictwie Dąbrówka, gdzie również zachodzą procesy sukcesji roślinnej, czyli przechodzenia ekosystemów prostych (np. rola, łąka) w złożone (las wielogatunkowy).