Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Na terenie Nadleśnictwa Łuków wyznaczone są dwa obszary Natura 2000:

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Jata" (PLH060108)

Ostoja siedliskowa "Jata" to obszar 1188,3 ha . Lasy zajmują 93% powierzchni obszaru i są to olsy oraz łęgi, które wykształciły się w "zagłębieniu dolinnym" rzeki Krzny Południowej. Bory jodłowe znajdujące się na peryferiach obszaru oraz lasy i grądy z udziałem jodły są również charakterystyczne dla tego obszaru.

Obszar stanowią w przeważającej części lasy objęte ochroną ponad 80 lat temu- są to lasy rezerwatu "Jata".

W granicach obszaru zidentyfikowano 7 rodzajów cennych siedlisk. Są to:

  • grąd subkontynentalny;
  • łęg olszowy i olszowo-jesionowy;
  • wyżynny jodłowy bór mieszany;
  • nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk;
  • niżowe łąki świeże użytkowane ekstensywnie;
  • ciepłolubne śródlądowe murawy napisaskowe;
  • zmiennowilgotne łąki trzęślicowe.

 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 "Lasy Łukowskie" (PLB060010)

Obszar stanowi 11488,4 ha i obejmuje on kompleks leśny Lasów Łukowskich. Na terenie obszaru znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Jata i Topór. Poza rezerwatami przyrody, teren podlega intensywnej gospodarce leśnej, dzięki czemu stwarza się w ostoi idealne warunki dla bytowania lelka (w okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% krajowej populacji tego gatunku). Na terenie obszaru gniazduje ok. 120 gatunków ptaków. Wśród najcenniejszych występują gatunki takie, jak sowa błotna, gąsiorek, jarzębatka, lerka.