Wydawca treści Wydawca treści

organizacja

Organizacja

Nadleśniczy - kieruje pracą całego Nadleśnictwa, reprezentuje Nadleśnictwo na zewnątrz w imieniu Skarbu Państwa, zawiera umowy z odbiorcami oraz odpowiada za całość zadań określonych w planie urządzania lasu;

Zastępca Nadleśniczego - odpowiada za realizację zadań gospodarczych przez wszystkie leśnictwa, nadzoruje pracę działu gospodarki leśnej, zastępuje nadleśniczego w kierowaniu jednostką, nadzoruje prawidłowy obrót drewnem;

Główny Księgowy - odpowiada za finanse Nadleśnictwa, kontroluje realizację planów finansowych, nadzoruje prace działu finansowo-księgowego;

Sekretarz - kieruje pracą działu administracyjno-gospodarczego;

Inżynier Nadzoru - nadzoruje pracę leśniczych w terenie oraz realizację planów gospodarczych przez leśnictwa, służy merytoryczną pomocą leśniczym w podejmowaniu decyzji gospodarczych, zajmuje się sprawami edukacji leśnej;

Komendant Straży Leśnej - koordynuje prace straży leśnej, ustala jej zadania i nadzoruje wykonanie tychże zadań;

Straż Leśna - prowadzi działania w zakresie prewencji i zwalczania szkodnictwa leśnego, ochrania mienie Nadleśnictwa;

Dział Gospodarki Leśnej - współpracuje ze służbą terenową (leśnictwa) oraz nadzoruje realizację planów gospodarczych w zakresie hodowli i ochrony lasu, pozyskania drewna i użytków ubocznych, ochrony przeciwpożarowej, turystyki i łowiectwa;

Leśnictwa - wykonują zadania określone w planie urządzania lasu i bieżących planach gospodarczych, dbają o powierzone mienie Nadleśnictwa;

Dział Finansowo-Księgowy - nadzoruje realizację planów finansowych;

Dział Administarcyjno-Gospodarczy - nadzoruje zadania remontów i inwestycji, dba o stan infrastruktury mieszkaniowej i taboru samochodowego;

Stanowisko ds. pracowniczych - odpowiada za sprawy kadrowe Nadleśnictwa, sporządza dokumentację płacową pracowników Nadleśnictwa, zajmuje się sprawami ubezpieczeń ZUS;

Stanowisko ds. BHP i stanu posiadania - nadzoruje wykonanie zadań BHP, prowadzi sprawy związane ze stanem posiadania.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Sprzedaż drewna 2020r.

Sprzedaż drewna 2020r.

Z dniem 25 marca wprowadza się do stosowania na terenie nadleśnictwa następujące

zasady postępowania przy sprzedaży detalicznej.

 

Z uwagi na potrzebę ujednolicenia zasad dotyczących sprzedaży drewna w obrocie

detalicznym na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego COVID-19, ,

polecam wprowadzenie następujących rozwiązań mających na celu ochronę zdrowia

pracowników:

1. Sprzedaż detaliczna drewna w leśnictwach powinna zostać

ograniczona do niezbędnego minimum nie wymagającego bezpośredniego kontaktu

pracowników nadleśnictwa z kupującymi.

2. Prowadzenie sprzedaży detalicznej powinno odbywać w następującym trybie:

2.1. ilość i rodzaj drewna deklarowanego do zakupu Klient powinien uzgodnić telefonicznie

z leśniczym, który określa należność do zapłaty i przekazuje taką informację do

nadleśnictwa podając dane klienta, ilość i wartość brutto zamawianego do zakupu

drewna,

2.2. zapłata za zakupiony surowiec drzewny powinna odbywać się wyłącznie przelewem na

konto nadleśnictwa nr 70124026981111001045207144 PEKAO SA.

2.3. umawianie się z klientami na sprzedaż w związku z fiskalizacją może odbywać się do

25 bieżącego miesiąca. Zaliczka znajdująca się na koncie musi zakończyć się

sporządzeniem asygnaty do końca miesiąca

2.4. po potwierdzeniu przez głównego księgowego wpłaty na konto nadleśnictwa informacja

ta zostaje przekazana leśniczemu,

2.5. leśniczy, który otrzymał z nadleśnictwa informację o wpłacie należności jest

zobowiązany do telefonicznego umówienia się z klientem na wydatek drewna,,

2.6. leśniczy podczas wydatku drewna przekazuje klientowi asygnatę i paragon zachowując

od niego bezpieczną odległość 1-1,5m, w przypadku gdy klient wnosi o wystawienie

faktury, przekazywana jest tylko asygnata, a faktura wysyłana pocztą lub elektronicznie

na podany adres,

2.7. przy podpisywaniu, odbiorze i wydawaniu dokumentów zaleca się używanie rękawiczek

ochronnych, a po zakończeniu czynności związanych z przekazaniem dokumentów

rozchodowych zaleca się dezynfekcję rąk.

3. Również w czasie wydatku drewna przewoźnikom bądź odbiorcom drewna z umów należy

ograniczyć maksymalnie bezpośredni kontakt z klientami, cały czas zachowując bezpieczną

odległość i stosować środki ostrożności wymienione w punkcie 2.6

Tymczasowe zasady sprzedaży detalicznej drewna w okresie zagrożenia epidemicznego

obowiązują od 25.03.2020 do odwołania.

 

                                                                                       Z poważaniem,

                                                                                       Grzegorz Uss

                                                                                         Nadleśniczy

                                                              /podpisano elektronicznie/

 

 

 

Dni sprzedaży drewna w leśnictwach

Sprzedaż detaliczna drewna odbywa się w siedzibach leśnictw w wyznaczone dni tygodnia w godzinach 7.00-10.00.

Sprzedaż sadzonek prowadzona jest w leśnictwie Kryńszczak    we wtorki oraz Gułów w czwartki.

 

DZIEŃ

LEŚNICTWO

TELEFON KONTAKTOWY

ADRES

Poniedziałek

Dąbrówka

504 059 376

Klimki 34, 21-400 Łuków

Róża

504 062 541

Róża Podgórna 1B, 21-451 Róża Stara

Stoczek

504 062 493

ul. Piłsudskiego 145, 21-450 Stoczek Łukowski

Wtorek

Jagodne

504 059 348

Domanice 84, 08-113 Domanice

Kryńszczak

507 049 740

Kol.Gręzówka 34, 21-400 Łuków

Środa

Kujawy

507 047 582

Kożuchówka 70, 21-470 Krzywda

Nowinki

507 050 009

Gręzówka Nowa 59, 21-400 Łuków

Jata

507 049 528

Dąbie 183, 21-400 Łuków

Czwartek

Gułów

507 047 583

Gułów 99, 21-412 Adamów

Korwin

507 047 899

Korwin 120, 21-412 Adamów

Sarnów

507 047 795

Sarnów 15, 21-460 Sarnów

Piątek

Wojcieszków

507 047 591

Marianów 21, 21-411 Wojcieszków

Stoczek

504 062 493

ul. Piłsudskiego 145, 21-450 StoczekŁukowski